Politika kakovosti


Datum objave: 23.11.2023


Vodstvo uporablja sprejeto politiko kot način vodenja v smeri izboljševanja delovanja sistema vodenja. Sprejeta politika je konsistenten del strategije podjetja in njunega konteksta.

Cilji politike podjetja so:

• izpolnitev, ali preseganje zahtev, potreb in pričakovanj odjemalcev in končnih uporabnikov,
• rast podjetja in nenehno izboljševanje uspešnosti sistema vodenja,
• nenehno informiranje, usposabljanje in motiviranje osebja na vseh nivojih ter povečevanje njihovega zadovoljstva,
• vzpostavitev partnerskih odnosov z dobavitelji opreme in storitev ter podizvajalci.
V sklopu politike podjetja smo sprejeli tudi krovno varnostno politiko, v kateri smo opredelili naslednje temeljne cilje in načela varovanja informacij:
• varovanje zaupnosti, razpoložljivosti in celovitosti informacij,
• varovanje informacijskih sredstev in sistemov vključno s podporno infrastrukturo,
• zagotavljanje pravilnega in varnega obratovanja našega informacijskega sistema,
• izobraževanje, usposabljanje in osveščanje vseh zaposlenih in zunanjih sodelavcev v zvezi z varovanjem informacij,
• izogibanje kršitvam zakonodaje in ostale regulative ter pogodbenih obveznosti in predpisanih varnostnih politik,
• priprava, vzdrževanje in preverjanje načrtov neprekinjenega poslovanja v ustreznem obsegu,
• beleženje in raziskovanje kršitev informacijskih varnostnih politik ali suma teh kršitev ter reševanje incidentov.
Vodstvo podjetja se zavezuje, da bo zagotavljalo zadostne vire za učinkovito izvajanje in nenehno izboljševanje vzpostavljenega sistema vodenja.

Politika podaja okvir za definiranje ciljev kakovosti in ciljev varovanja informacij. Ustreznost in primernost sprejete politike preverjamo na vodstvenih pregledih

Vedno bomo veseli vaše prijave na: